เพิ่มอัตราบรรจุข้าราชการครู 2,808 อัตรา แทนตำแหน่งที่เกษียณอายุแล้ว

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้มีมติเห็นชอบการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่าจ้างผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งนี้ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอดังนี้

1.เห็นชอบการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่าจ้างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-249 คน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ส.) จัดสรรอัตราว่าจ้างผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกับโรงเรียนที่มี่ผลรวมของอัตราข้าราชการครูและอัตราพนักงานราชการครูไม่เกินกว่าอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. และจัดสรรให้ไม่เกินกว่าอัตรากำลังครูที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 301 แห่งรวม 362 อัตรา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 1,578 รวม 1,921 อัตรา

2.ให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร (กม.) ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง

3.กำหนดเงื่อนไขโดยไม่ให้นำอัตราว่างจากผลการเกษีณอายุของข้าราชการครูไปปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้เป็นสายงานอื่นๆ ทั้งนี้โรงเรียรขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถควบรวมโรงเรียนได้ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้คืนอัตราครู ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 121-249 คน จะได้รับการจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com