Home ทั่วไป สาธุบุญใหญ่ หนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น 10 บุญ ที่ทำแล้ว ได้อานิสงส์มากที่สุด

สาธุบุญใหญ่ หนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น 10 บุญ ที่ทำแล้ว ได้อานิสงส์มากที่สุด

3 second read
0
0
46

การทำบุญเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน ทั้งนี้การทำบุญมีหลากหลายแบบแต่ละบุญ ได้อานิสงส์ แตกต่างกันออกไป วันนี้เราของพูดถึง 10 บุญที่ได้อานิสงส์แรงที่ควรหมั่นทำ

๑. ให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ (ทานมัย)

การให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว ความคับแคบความตระหนี่ถี่เหนียวและความติดยึดในวัตถุ นอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม

๒. รักษาศีล ก็เป็นบุญ (ศีลมัย)

เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิก ความชั่ว ไม่ไปเบียดเบียนใคร มุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น เป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

๓. เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ (ภาวนามัย)

การภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ทำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น

๔. อ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย)

ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติ ของบุคคลและสังคมอื่น เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ

๕. ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง (ไวยาวัจจมัย)

ช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ

๖. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา (ปัตติทานมัย)

หรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำ – ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ

๗. ยอมรับและยินดีในการทำความดี (หรือทำบุญ) (ปัตตานุโมทนามัย)

ของผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนาในการกระทำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ

๘. ฟังธรรม (ธรรมสวนมัย)

บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ

๙. แสดงธรรม (ธรรมเทศนามัย)

ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น แสดงธรรม นำธรรมะไปบอกกล่าวเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ

๑๐. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม (ทิฏฐุชุกรรม)มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุง

พัฒนาความคิดเห็น – ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญก็เป็นบุญ ทิฏฐุชุกรรม หรือ สัมมาทัศนะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิด และทุกโอกาส จะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริยา

วัตถุข้ออื่นทุกข้อ เพื่อให้งานบุญข้อนั้น ๆ เป็นไปอย่ างถูกต้องตามความหมาย และความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ผลถูกทาง

แหล่งที่มา : verrysmilejung.com

เรียบเรียงโดย : item2day.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ลองสวดมนต์บทนี้ แม้ไม่มีเวลาไปวัด หรือไปทำบุญ ก็ได้อานิสงส์เหมือนกัน

วันนี้ขอบแกต่อ เคล็ดการสวดมนต์สร้างกุศล แม้ไม่มี เวลาไปวัดไปทำบุญ ให้ลองสวดมนต์บทนี้ ดูเป็…