Home ธรรมะสุขใจ “อิติปิโส” ที่สุดแห่งบทสวดมนต์ เสริมบารมี ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาด

“อิติปิโส” ที่สุดแห่งบทสวดมนต์ เสริมบารมี ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาด

4 second read
0
0
110

เพิ่มสิริมงคลให้ชีวิต ด้วยการการสวด อิติปิโส สวดทุกเช้าแล้วจะดีจะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ส่งผลดีให้กับตัวเอง หากท่านใดที่เร่งรีบออกจากบ้านในช่วงเช้า สามารถสวดก่อนนอนได้

บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสา ระถิสัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกา ลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ

สังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สา วะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดอิติปิโส จะเป็นบทสวดที่ช่วยต่อชะตาอายุให้ยืนยาว ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปลoดภัยทุกๆสิ่งไป

บทสวดมนต์อิติปิโส คำบูชา พระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธัง ภะคะวัน ตังอะภิวา เทมิ กราบ

สวากขาโตภะคะวะต าธัมโม ธัมมังนะ มัสสา มิกราบ

สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคังนะ มามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบก่อนเริ่ม สวดบทอิติปิโส

1 พุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวาอะระหังสัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโรปุริสะธัมมะ สาระถิ สัตถา เทวมนุ สสานัง พุทโธ ภะคะ วาติ

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควร แนะนำสั่งสอน ผู้อื่นควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อม ด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถี ฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดา ของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่น และเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

2 ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโมสันทิฏฐิโก อะกาลิโกเอ หิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิ ตัพโพวิญญู หิติ พระธรรมอัน พระผู้มีพระภาค เจ้าตรัสดี แล้วอันผู้ปฏิบัติ จะพึงเห็นชัด ด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มา ดูควรน้อมเข้ามา ในตนอันวิญญู ชนพึงรู้เฉพาะตน

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามี จิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริปุริสะ ยุคานิอัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต

สาวะกะสัง โฆอาหุเนย โยปาหุเนย โยทักขิเนยโยอัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขต ตังโลกัส สาติ พระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูก ทางเป็นผู้ปฏิบัติ สมควรเป็น ผู้ควรแก่การคำนับ

เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี กราบไหว้เป็นนาบุญ อันยอดเยี่ยมของโลก ด้วยอานุภาพของพระคาถา จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตตามหาคาถา ลาภยศการค้าการขๅยดี เมื่อยกคาถาขึ้น สวดอำนาจ

พระพุทธคุณ ก็จะปรากฏจะทำให้ผู้ สวดมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกายวาจาใจ ด้วยเดชพระคุณ ขอจงพบโชคลาภเงินทอง ความสุขความเจริญ ให้ปรากฏแก่คน ที่สวดบทนี้ และคนที่เก็บบทสวดนี้ ให้ทุกคนอื่นได้ ด้วยเถิด

แหล่งที่มา : aabmong.com , kiddidee.com

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ดวงเปลี่ยน 4 ราศี ชีวิตที่เคยติดขัดจะดีขึ้น แนะทำบุญเสริมโชคลาภ

ดวงชะตาของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ดวงชะตๅยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยล่าสุด หมอดู…