Home ธรรมะสุขใจ ชีวิตไม่ติดขัดตลอดทั้งวัน ทำการใดก็สำเร็จ เพียงแค่สวดมนต์ สั้นๆ บทนี้

ชีวิตไม่ติดขัดตลอดทั้งวัน ทำการใดก็สำเร็จ เพียงแค่สวดมนต์ สั้นๆ บทนี้

2 second read
0
0
75

อีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ชีวิตดีตลอดทั้งวันที่เราอยากทำมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็คือ สวดมนต์ สำหรับการสวดมนต์บทสวดมีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันไป ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมอนุโมทนาบุญ ที่เมื่อสวดแล้วจะทำให้มีสติชีวิตไม่ติดขัด

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิ

คำนมัสการ พระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ ฯ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ ฯ(กราบ)

คำอาราธนา ศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พระ ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

บทสวด ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง

สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ ๑ แม้ครั้งที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓

คำสมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตาเวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

สุรๅเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา

เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

คำขอขมา พระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ

ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง

ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทส วดมนต์ สว ด อิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสา ระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญูห ีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มี ความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความทุกข์

อะหัง อะเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บจากไป ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิดอย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

แหล่งที่มา : verrysmilejung.com

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ลองสวดมนต์บทนี้ แม้ไม่มีเวลาไปวัด หรือไปทำบุญ ก็ได้อานิสงส์เหมือนกัน

วันนี้ขอบแกต่อ เคล็ดการสวดมนต์สร้างกุศล แม้ไม่มี เวลาไปวัดไปทำบุญ ให้ลองสวดมนต์บทนี้ ดูเป็…