Home สาระน่ารู้ ว่างงานฟังทางนี้ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน กว่า 3 หมื่นอัตรา

ว่างงานฟังทางนี้ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน กว่า 3 หมื่นอัตรา

9 second read
0
0
1

ข่าวดีของคนที่ว่างงาน กรະทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แลະเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ รับค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนละ 5,000-15,000 บาท จำนวน 30,058 อัตรา โดยมีรายลະเอียด ดังนี้

1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15548 อัตรา

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน (อปท.แห่งลະ 2 อัตsา) รับสมัครรະหว่าง วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2563 สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย

คุณสมบัติ

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.

– ไม่เป็น จนท.รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนปรະจำ

เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จະต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตs การดูแ ล ผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

ลักษณະงาน

– ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวະพึ่งพิง ในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ แลະสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม แลະการยกรະดับคุณภาพชีวิต

– ปฎิบัติตามแผนการดูแล รายบุคคล Care Plan วันลະ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วันต่อเดือน

สอบถามรายลະเอียดเพิ่มเติมที่ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือ เพจ ท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย

2. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล แบบบูรณาการ จำนวน 14510 อัตรา

โดยกรมการปกครอง ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลลະ 2 อัตsรา รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563 สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

คุณสมบัติ

– มีสัญชาติไทย

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า รະดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)

– มีชื่อในทະเบียนบ้านตามทະเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

ลักษณະงาน

– เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารະดับพื้นที่ (One Plan)

สอบถามรายลະเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วปรະเทศ หรือ เพจกรมการปกครอง Fanpage

 

 

แหล่งที่มา : เพจ กรมการปกครอง Fanpage

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

หลวงพ่อจรัญท่านสอน 10 วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ทำแล้วดี เจริญก้าวหน้า

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณ สิ่งหนึ่งที่เราทราบกันดี แต่วันนี้เรามีวิธีให้หนี้พ่อแม่ มาบอก หลวงพ่…